CEVOOH

Centrum environmentálního výzkumu: Odpadové a oběhové hospodářství a environmentální bezpečnost (CEVOOH, 2021-2026)

 

   

“Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu prostředí pro život.“

Cílem projektu je vybudování dlouhodobě pracující, odborné, interdisciplinární, výzkumné základny tvořené klíčovými výzkumnými organizacemi disponujícími expertízou a odbornou kapacitou pro provádění výzkumu v oblasti odpadového a oběhového hospodářství v širších souvislostech. Centrum bude poskytovat Ministerstvu životního prostředí, dalším resortům, odborným platformám a dalším subjektům výsledky výzkumu, rozšiřování vědeckých poznatků a expertní podporu při tvorbě politik, strategií a regulací.

Centrum tvořené konsorciem osmi výzkumných organizací a univerzit je zaměřeno na provádění výzkumu v tematických oblastech souvisejících s přechodem České republiky z lineárního na cirkulární hospodářský model. Tento přechod vyžaduje výzkum v nových, dosud neřešených oblastech, jakými jsou například materiálové toky surovin, inovativní technologie zaměřené na minimalizaci použití primárních surovin ve výrobě, maximální materiálovou využitelnost a využívání odpadů, vedlejších produktů a meziproduktů, ekodesign produktů, sledování a vyhodnocování nejen environmentálních, ale také sociálně-ekonomických procesů.

Hlavními tematickými oblastmi, na které se Centrum v rámci své činnosti zaměří, jsou odpadové a oběhové hospodářství, monitoring a rozvoj nových monitorovacích nástrojů sledování přechodu k oběhovému hospodářství, včetně vývoje nových indikátorů, analýza životního cyklu výrobků, ekodesign, problematika kontaminace prostředí z hlediska technologií, nově se vyskytujících polutantů, využití nových metod a přístupů k identifikaci a odstranění znečištění, např. prostřednictvím dálkového průzkumu země. Neopominutelným tématem je také oblast environmentální bezpečnosti, prevence závažných havárií a tím související témata kybernetické bezpečnosti a společenské přijatelnosti environmentálně a technologicky podmíněných. Činnost Centra propojuje přírodovědné, technické a humanitní obory v jedné interdisciplinární platformě s cílem posunout ČR blíže k oběhovému hospodářství.

Partnery projektu jsou:

  • CENIA – česká informační agentura životního prostředí (koordinátor projektu)
  • Univerzita Karlova – Přírodovědecká fakulta
  • Univerzita Karlova – Centrum pro otázky životního prostředí
  • Masarykova univerzita – Ekonomicko-správní fakulta
  • Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.
  • Vysoká škola chemicko-technologická – Fakulta technologie ochrany prostředí
  • Vysoké učení technické v Brně – Fakulta strojního inženýrství
  • Vysoké učení technické v Brně – Fakulta stavební
  • Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava – Fakulta bezpečnostního inženýrství
  • Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., v.v.i.

Doba řešení projektu: 2021 – 2026

Celkové náklady projektu: 246 967 000,- Kč

Více informací o projektu https://cevooh.cz/

Vedoucí projektu:
Miroslav Havránek, miroslav.havranek@cenia.cz

Kontakt:
Jiří Valta, jiri.valta@cenia.cz