Program konference Životní prostředí – prostředí pro život 2022

1. den konference pondělí 12. září 2022

8:00 – 9:00 registrace účastníků

9:00 – 9:40 Zahájení konference

Miroslav Havránek. Česká informační agentura životního prostředí

Nová odpadová legislativa. Nové strategie. Výzvy. Gabriela Bulková. Ministerstvo životního prostředí. (prezentace zde)

 

9:40 – 11:20 Přednášková sekce I: Voda, kaly a polutanty

Analýza spotřeby léčiv v ČR. Lenka Smetanová. Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., v.v.i. (prezentace zde)

Přehled technologií k eliminaci léčiv a produktů osobní péče z odpadní vody. Anna Kólová. Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., v.v.i. (prezentace zde)

Kontaminace ČR perfluorovanými a polyfluorovanými látkami. Tomáš Cajthaml. Ústav pro životní prostředí, PřF UK. (prezentace zde)

Degradace vybraných endokrinních disruptorů během kompostování čistírenského kalu. Kateřina Šírová. Ústav pro životní prostředí, PřF UK. (prezentace zde)

Přínos aplikace kompostů ke zlepšení půdních vlastností a podpoře retence vody. Miloš Rozkošný. Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., v.v.i. – Brno. (prezentace zde)

 

11:20 – 11:40 přestávka

 

11:40 – 13:00 Přednášková sekce II: Stavební odpady

Možnosti zvyšování využití recyklátů ve stavebnictví. Miroslav Škopán. Vysoké učení technické v Brně. (prezentace zde)

Zlepšování postupů selektivní demolice v rámci prevence předcházení vzniku odpadů a dalšího využití stavebních a demoličních odpadů. Vojtěch Václavík. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. (prezentace zde)

Snížení ekologické zátěže odpadů využitím ve stavebních materiálech. Rostislav Drochytka. Vysoké učení technické v Brně. (prezentace zde)

Využití metod Dálkového průzkumu země pro stanovení závadných látek v obálkách stavebních objektů. Mojmír Polák. Česká informační agentura životního prostředí. (prezentace zde)

 

13:00 – 14:00 oběd

 

14:00 – 15:20 Přednášková sekce III: Odpady 

 

Přínosy modelování toku odpadů na základě historických dat. Martin Pavlas. Vysoké učení technické v Brně. (prezentace zde)

Testování recyklovatelnosti polymerů v laboratorních podmínkách. Jiří Tocháček. Vysoké učení technické v Brně. (prezentace zde)

Produkce plastových obalů z produktů každodenní spotřeby. Jiří Gregor. Vysoké učení technické v Brně. (prezentace zde)

Analýza toků textilních odpadů v České Republice. Anastasia Shtukaturova. Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. (prezentace zde)

 

15:20 – 15:40 přestávka

 

15:40 – 17:00 Přednášková sekce IV: Cirkulární ekonomika

Envisearch – vývoj environmentální databáze obalů a obalových materiál. Jan Kulhánek. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. (prezentace zde)

Indikátory cirkularity. Markéta Šerešová. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. (prezentace zde)

Rozvoj průmyslové symbiózy v České republice pomocí interaktivní online platformy PruSym. Aleš Paulu. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. (prezentace zde)

Inovativní spotřebitelské modely. Iveta Šindelářová. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. (prezentace zde)

 

17:00 – 17:40 Přednášková sekce V: Bezpečnost a DPZ

Monitoring kontaminovaných míst. Jana Seidlová. Česká informační agentura životního prostředí. (prezentace zde)

Využití softwarových nástrojů nově vyvinutých i poskytovaných Evropskou komisí. Jan Skřínský. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. (prezentace zde)

 

 

17: 40  – 17: 50 Závěr prvního dne konference


2. den konference úterý 13. září 2022

8:00 – 9:00 registrace účastníků

9:00 – 10:00 zahájení druhého dne konference

Programy TAČR. Kamila Vávrová. Technologická agentura České republiky. (prezentace zde)

Dopady války na Ukrajině na životní prostředí. Miroslav Havránek. Česká informační agentura životního prostředí. (prezentace zde)

 

10:00 – 11:40 Přednášková sekce VI: Voda

Zjišťování efektivnosti opatření ke zlepšení stavu vodních útvarů. Hana Prchalová. Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., v.v.i. (prezentace zde)

Vliv znečištění srážek na kvalitu povrchových vod – návrh modelu stanovení rizikových oblastí. Silvie Semerádová. Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., v.v.i. (prezentace zde)

Dynamika vnosu vybraných mikropolutantů do vodárenských nádrží v povodí Moravy a Dyje. Tomáš Mičaník. Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., v.v.i. (prezentace zde)

Hodnocení pokroku na cestě k dosažení cílů plánů pro zvládání povodňových rizik. Pavla Štěpánková. Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., v.v.i. (prezentace zde)

Rámcové vymezení údolních niv na významných vodních tocích ČR. Tomáš Bartaloš. GISAT s.r.o. (prezentace zde)

 

11:40 – 12:00 přestávka

 

12:00 – 13:00 Přednášková sekce VII: Odpady

Systém metodik pro prevenci a udržitelné nakládání se zdravotnickými odpady pro různé typy zdravotnických zařízení. Julie Mokrá. Technická univerzita v Liberci. (prezentace zde)

Problematika skládkových plynů při inventarizaci emisí z odpadového sektoru. Jiří Valta. Česká informační agentura životního prostředí. (prezentace zde)

 

13:00 – 14:00 oběd + Posterová sekce:

Detekce změn tvaru a povrchu skládky TKO pomocí dat leteckého laserového skenování. Olga Brovkina. Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. 

Projekt rozvojové spolupráce ČGS “Gruzie 2021” – geohazardy v oblasti Kazbegi. Martin Dostalík. Česká geologická služba.

Stanovení ekotoxicity vedlejších energetických produktů-popílků. Monika Pachtová. Státní zdravotní ústav.

Katalog opatření efektivního hospodaření se srážkovou vodou na rozvojových plochách urbanizovaných území. Tomáš Hejduk. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.

Data a aplikace Laboratoře dálkového průzkumu. Jiří Kvapil. Česká informační agentura životního prostředí.

Hodnocení porostů chmele pomocí bezpilotních prostředků. Jana Seidlová. Česká zemědělská univerzita v Praze.

Divland: Krajina, Lesní ekosystémy, Agroekosystémy, Invaze, Biodiverzita. Dušan Romportl. Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

Změny krajinného pokryvu pomocí Land Cover Flows v Česku v letech 1990-2018. Luděk Hloušek. Česká informační agentura životního prostředí.

Nový systém pro měření hluku. Jiří Chod. České vysoké učení technické v Praze.

Vliv rybích osádek na rybniční ekosystém: positivní příklad změny managementu. Petr Musil. Česká zemědělská univerzita.

Využití druhotných surovin v kombinaci se stavebním a demoličním odpadem ve stavebnictví. Zdeněk Prošek. České vysoké učení technické v Praze.

Efektivní využití upraveného sádrokartonového dopadu z recyklace sádrokartonových desek. Pavel Tesárek. České vysoké učení technické v Praze.

 

14:00 – 16:20 Přednášková sekce VIII: Ovzduší a klima

Komplexní pohled na změnu klimatu v Česku v projektu PERUN. Radim Tolasz. Český hydrometeorologický ústav. (prezentace zde)

Tepelný ostrov města, pocitová teplota a jejich stanovení leteckým a pozemním měřením. Daniel Kopkáně. CZECHGLOBE. (prezentace zde)

Vnímání změny klimatu a opatření na zmírnění jejích dopadů českou veřejností. Iva Zvěřinová. Centrum pro otázky životního prostředí, Univerzita Karlova. (prezentace zde)

Fit for Green Deal. Miroslav Havránek. Česká informační agentura životního prostředí. (prezentace zde)

Ekonomické a sociální dopady „Fit for 55“. Milan Ščasný. Centrum pro otázky životního prostředí, Univerzita Karlova. (prezentace zde)

Dopady „Fit for 55“ na energetiku a dopravu. Lukáš Rečka. Centrum pro otázky životního prostředí, Univerzita Karlova. (prezentace zde)

Agro-environmentální podpory a postoje zemědělců k těmto podporám. Matěj Opatrný. Centrum pro otázky životního prostředí, Univerzita Karlova. (prezentace zde)

 

16:20 – 16:40 přestávka

 

16:40 – 18:20 Přednášková sekce IX: Biodiverzita

DivLand – Centrum pro krajinu a biodiverzitu: dílčí výsledky. Dušan Romportl. Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. (prezentace zde)

Péče o břehové porosty vodních toků v přítomnosti bobra evropského. Vladimír Zýka. Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. (prezentace zde)

GEO/BIODIVERZITA v krajině. Dušan Romportl. Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. (prezetnace zde)

Invazní patogeny dřevin v ČR: klíčové druhy, predikce impaktu a management. Eva Chumanová. Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. (prezentace zde)

Retrospektivní analýza rozsahu odumírání subalpínských trávníků a detekce prioritních typů stanovišť pomocí DPZ. Olha Kachalova. Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. (prezentace zde)

 

18: 20 – 18:30 Závěr druhého dne konference

Slavnostní předání certifikátů Ekologicky šetrný výrobek/služba a EU Ecolabel.

18: 30 Společenský večer


3. den konference  středa 14.září 2022

8:00 – 9:00 registrace účastníků

9:00 – 9:40 Zahájení třetího dne konference

Jak udržet životní prostředí, aby bylo prostředím pro život. Anna Pasková. Ministerstvo životního prostředí. (prezentace zde)

SDG 11 – Udržitelná města. Marie Petrová. Ministerstvo životního prostředí. (prezentace zde)

 

9:40 – 11:00 Přednášková sekce X: 

Příklady úspěšné aplikace prvků městské enviromentální akupunktury. Barbara Vojvodíková. Institut pro udržitelný rozvoj sídel z.s. (prezentace zde)

Adaptační strategie ke klimatické změně na Praze 12. Eva Tylová. Městská části Praha 12. (prezentace zde)

ESG a data o udržitelnosti – klíč k přežití. Ondřej Veselovský. CRIF. (prezentace zde)

Pěšky do školy – děti mohou měnit své město. Blanka Klimešová. Pěšky městem, z.s. (prezentace zde)

 

11:00 – 11:20 přestávka

 

11:20 – 12:40 Panelová diskuze: EU Taxonomie a hodnocení udržitelnosti investic v podmínkách veřejných rozpočtů

EU Taxonomie a hodnocení udržitelnosti investic v podmínkách veřejných rozpočtů. Richard Juřík. Ministerstvo životního prostředí. (prezentace zde)

David Janků. Frank Bold.

Ondřej Fišer. Ministerstvo financí.

 

12:45 – 14:00 oběd

 

14:00 – 15:20 Přednášková sekce XI: Odpovědná spotřeba a cirkulární ekonomika

Odpovědná spotřeba a životní styl. Jana Dlouhá. Centrum pro otázky životního prostředí, Univerzita Karlova. (prezentace zde)

Odpovědná spotřeba v životě spotřebitele. Iveta Šindelářová. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. (prezentace zde)

Cirkulární metabolismus v českých houbařských ekonomikách. Lukáš Senft. Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. (prezentace zde)

Spotřebitelé upřednostní šetrné služby, mají-li správné informace o jejich environmentálním profilu. Markéta Braun Kohlová. Centrum pro otázky životního prostředí, Univerzita Karlova. (prezentace zde)

 

15:20 – 15:30 Závěr třetího dne konference

 

Změna programu vyhrazena.

 

Upozorňujeme, že konference bude nahrávána a záznam bude uveřejněn na youtube kanálu CENIA a bude dostupný na webových stránkách a facebookovém profilu CENIA a dalších médiích. Každý účastník svou účastí stvrzuje souhlas s pořízením záznamu a jeho následným užitím organizací CENIA.