Certifikované metodiky

Metodika hodnocení stavu a trendů indikátorů Zprávy o životním prostředí ČR

Metodika vymezení urbánního území na základě klasifikace dat DPZ

Metodika tématického mapování fenoménů životního prostředí metodami DPZ

Metodika tvorby stavových a změnových map vybraných tříd krajinného pokryvu 

Metodika určení silničních a železničních komunikací ležících v záplavovém území

Metodika tvorby kontextových scénářů pro oblast životního prostředí

Metodický postup mapování indicií kontaminovaných míst metodami DPZ

Metodika k vyhodnocení nákladů a přínosů využití DPZ v resortu MŽP

Přehled stavu a možností využití DPZ v resortu MŽP

Využití pozemní senzorové sítě pro kalibraci družicových dat dálkového průzkumu (studie)

Stock-flow model vybraných skupin odpadů v rámci odpadového hospodářství ČR

Návrh monitorovacího programu na sledování složení směsného komunálního odpadu

Národní metodika výpočtu emisí skleníkových plynů z kategorie 5.C.2 Otevřené spalování odpadů 

Metodika výpočtů emisí z kategorie 5.B.2 Anaerobní digesce odpadů 

Metodika pro stanovení faktoru F ve zdrojové kategorii 5.A.1

Metodika výpočtu emisí domácího komostování pro kategorii biologického nakládání s odpady