Výzkumná činnost v CENIA

Do roku 2019 se CENIA zaměřovala spíše na řešení úkolové agendy, v jejímž rámci dlouhodobě produkuje výsledky s vysokou mírou společenské relevance, jež přispívají k informování laické i odborné veřejnosti a politických představitelů, ovšem samotným výzkumným aktivitám se věnovala spíše okrajově a celková role výzkumné resortní organizace byla upozaděna.

V roce 2019 došlo k celkové reorganizaci CENIA, která se významně dotkla i oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Vůbec poprvé byla zřízena pozice vědeckého tajemníka, který zastřešuje veškeré výzkumné aktivity v organizaci a byly položeny základy nového výzkumného prostředí. CENIA byla opětovně zapsána na seznam výzkumných organizací vedený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a stala se řádným členem Asociace výzkumných organizací (AVO), jediným sdružením reprezentujícím aplikovaný výzkum a vývoj v ČR.

CENIA začala organizovat pravidelné odborné semináře (odborné semináře Spatium naturalis per humana vita) a formalizovat spolupráci s předními výzkumnými univerzitami a ústavy, včetně přípravy výukových kurzů s konkrétními univerzitami. Některé dosud řešené či nově řešené projekty byly propojeny s řešením výzkumných úkolů v rámci Dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné organizace (mj. Rozvoj metodik pro reporting emisí a propadů skleníkových plynů a jejich projekci, včetně projekcí emisí tradičních polutantů či Národní inventarizace kontaminovaných míst – II. etapa). Byl započat systém certifikace metodik pro oblasti, které CENIA řeší v rámci své úkolové agendy.

Jednotlivé výzkumné aktivity CENIA byly promítnuty do 5 výzkumných úkolů, které byly během roku 2019 upraveny a výsledkem je cílové nastavení výzkumných úkolů pro zbytek plnění stávající Dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné organizace CENIA na období 2018–2022.