Spatium naturalis per humana vita

Česká informační agentura životního prostředí obnovuje cyklus seminářů s názvem Spatium naturalis per humana vita jako součást odborných aktivit v rámci institucionální podpory vědy, výzkumu a inovací. Hlavní ambicí seminářů je představit výsledky výzkumných aktivit agentury v širších souvislostech a vytvořit komunikační platformu mezi výzkumnými týmy v rámci agentury i mimo ni.

Semináře se konají pravidelně vždy jednou měsíčně od 13:00 do 14:30 v místnosti 515 (sídlo CENIA, Moskevská 1523/63, 101 00 Praha 10 – Vršovice; 5. patro).

Semináře jsou otevřeny i zájemcům z řad širší veřejnosti. Z důvodů kapacity místnosti a umožnění vstupu do budovy je nutné potvrdit účast na emailovou adresu vit.ceza@cenia.cz, ze které Vám dojde potvrzení o účasti.

Ze seminářů bude pořizován záznam prezentace a přednášejícího (bez záběrů auditoria) a tento záznam bude k dispozici na Youtube kanálu České informační agentury životního prostředí.

 

Přehled nejbližších seminářů

„Skládky odpadů a oběhové hospodářství“, Ing. Jiří Valta, vedoucí oddělení odpadového a oběhového hospodářství, CENIA

Čtvrtek 17. března 2022 od 13:00 do 14:30 v místnosti 515

Odstraňování odpadů skládkováním je v ČR stále rozšířené, a i když na skládkách končí 9,44 % všech vyprodukovaných odpadů, jsou skládky velkým tématem. Cílem tohoto příspěvku je uvést posluchače do problematiky skládkování odpadů, osvětlení častých mýtů, které skládky odpadů provází. Informace o současném situaci skládek jak z pohledu technického, tak právního a provozního. V tématech se proto objeví problematika požárů skládek, používání materiálů k technickému zabezpečení, skládkovací poplatky a další. S ohledem na nástup oběhového hospodářství a plánované legislativní omezení skládkování se příspěvek také dotkne budoucnosti skládek jak v podobě následné péče o uzavřené skládky, tak jejich budoucího významu a potřebě pro společnost.

 

„Národní inventarizace kontaminovaných míst (NIKM 2018-2021) – výsledky, poznatky a udržitelnost projektu“, RNDr. Zdeněk Suchánek, vedoucí projektového týmu NIKM2, CENIA

Čtvrtek 14. dubna 2022 od 13:00 do 14:30 v místnosti 515

 

„Problematika mikropolutantů v čistírenských kalech“, prof. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D., DSc., ředitel Ústavu pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy

Čtvrtek 12. května 2022 od 13:00 do 14:30 v místnosti 515

Značná část čistírenských kalů je po úpravě v ČR využívána jako hnojivo v zemědělství. Nicméně kal z municipálních čistíren odpadních vod obsahuje řadu mikropolutantů, které nejsou legislativně sledovány. Cílem této prezentace je seznámit posluchače s poznatky o výskytu mikroplutantů z oblasti farmak a látek z produktů denní spotřeby, které se v kalech vyskytují a upozornit na možná rizika, která z tohoto faktu vyplývají. Konkrétně se jedná zejména o látky vykazující endokrinně disruptivní účinky a per- a polyfluorované uhlovodíky.

 

„Využití nanosatů v dálkovém průzkumu“, RNDr. Pavel Doubrava, vedoucí Laboratoře dálkového průzkumu, CENIA

Čtvrtek 9. června 2022 od 13:00 do 14:30 v místnosti 515

 

CENIA si vyhrazuje právo na změnu programu cyklu seminářů.