Využití dat krajinného pokryvu na národní úrovni

Oblast výzkumu: Dálkový průzkum Země

Dílčí cíle výzkumného úkolu:

  1. Vytvoření draftu Metodiky tvorby národní datové sady krajinného pokryvu
  2. Sběr požadavků potenciálních uživatelů Národní datové sady krajinného pokryvu

Složení výzkumného týmu:

Ing. Jana Bašistová, Ph.D., vedoucí výzkumného týmu

Bc. Vendula Dastychová

Ing. Miroslav Fanta

Bc. Kateřina Horáková

Ing. Magdalena Kabátová

Bc. Marek Šlégr

Stručná anotace výzkumného úkolu:

Pro potřeby vyhodnocování krajinného pokryvu a využití krajiny je na národní úrovni podstatné vysoké rozlišení dat a bohatý atributový obsah. V současné době jsou pro tyto účely k dispozici pro celé území ČR převážně data vznikající v rámci celoevropských aktivit, zejména Služby Copernicus pro monitorování území, která však těmto požadavků nevyhovují. Hlavním limitujícím faktorem jejich využití je právě prostorové rozlišení a atributová náplň, která odpovídá celoevropskému rozsahu těchtodat a nemůže tak postihnout všechny aspekty české krajiny, tudíž neumožňuje vytváření podrobnějších analýz na lokální úrovni. Podrobnější monitoring využití území s větším tematickým (kvalitativním) rozlišením zároveň napomůže postihnout mnohem více krajinných prvků. Dále umožní vznik návazných aplikací, otevře se možnost pro využití dat na úrovni jednotlivých obcí či krajů, které dostanou aktuální a přesná data pro výkon samosprávy (např. podklady pro územní plánování) a podporu činností v přenesené působnosti státní správy (např. vodoprávní úřady aj.).Tento výzkumný úkol naplňuje především dílčí cíle 1.1.7, 3.2.2 a 3.3.2 Koncepce výzkumu a vývoje MŽP na léta 2016 až 2025. Díky detailnějšímu prostorovému rozlišení a podrobnější tematické náplni bude možné mnohem přesněji sledovat změny ve využití krajiny, rozšíření biotopů, zemědělském a lesním hospodaření (struktura, vývoj, zdravotní stav aj.), životním prostředí ve městech (zeleno-modrá infrastruktura, tepelné ostrovy, rozšiřování a zahušťování zástavby), vývoji fragmentace krajiny (pozitivní i negativní), rozsahu povrchové těžby (rozšiřování x rekultivace). Všechny výsledky analýz bude zapotřebí verifikovat v terénu a porovnat s dostupnými in-situ daty.