Výběr a efektivní využívání zdrojů surovin a energií

Celý název výzkumného úkolu: Výběr a efektivní využívání zdrojů surovin a energií s ohledem na potenciální rizika tvorby emisí specifických pro jednotlivé průmyslové činnosti

Oblast výzkumu: Průmyslová ekologie

Dílčí cíle výzkumného úkolu:

  1. Hodnocení a interpretace informací shromažďovaných z oblasti využívání zdrojů surovin a energií v zařízeních v působností zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci
  2. Porovnání výsledků rešerše s aktuálním stavem – místní šetření v zařízeních v působností zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci
  3. Příprava podkladů pro publikaci Environmentální technologie a ekoinovace III

Složení výzkumného týmu:

Mgr. Jan Kolář, vedoucí výzkumného týmu

Ing. Karolína Keprtová,

Stručná anotace výzkumného úkolu:

Výzkumný úkol je zaměřen na hodnocení a interpretaci informací shromažďovaných z oblasti využívání zdrojů surovin a energií v průmyslových zařízeních zařazených do působnosti zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, se vláštním zřetelem na produkci emisí. Mezi uvažované zdroje surovin a energií budou zahrnuty zejména zdroje vody se zaměřením na její vypouštění, odpady a jejich recyklaci nebo předcházení jejich vzniku, případně výběr paliv a jiných zdrojů energie. Bude provedena ucelená analýza současného stavu ve vybraných sektorech průmyslových činností. Dále budou identifikovány potenciálně rizikové procesy a techniky, jejichž použití v průmyslových zařízeních je v souladu s použitím nejlepších dostupných technik (BAT), ale mohou být zdrojem specifických emisí, nebo jejich efektivita při odstraňování polutantů charakteristických pro daný typ průmyslové činnosti není vysoká. Současně budou popsány techniky inovativní nebo nově vyvíjené, jejichž použití v praxi může příznivě ovlivnit procesy, které jsou zdrojem emisí, ať už v koncových technologiích (tzv. end-of-pipe technology), nebo přímo implementované do výrobních procesů. Tyto techniky budou popsány v rešeršní části úkolu. Výsledky rešerše budou konfrontovány se současným stavem, a to ověřením získaných hypotéz šetřením v místě zařízení. Budou provedeny prohlídky jednotlivých zařízení z vybraných průmyslových odvětví. Ve spolupráci s externími experty v oblasti problematiky využívání vody, popřípadě odpadového hospodářství, budou připraveny podklady k publikaci reflektující vývoj a inovace v oblastech produkce specifických emisí. Tento výzkumný úkol svým zaměřením naplňuje několik dílčích cílů Koncepce výzkumu a vývoje MŽP na léta 2016 až 2025, nejvíce 1.2.1, podoblasti 1.4, dále 2.3.1 a oblasti 4.