Sledování energetických toků v krajině metodami dálkového průzkumu

Oblast výzkumu: Dálkový průzkum Země

Dílčí cíle výzkumného úkolu:

  1. Rozvoj informačního systému „Archiv družicových dat“
  2. Rozvoj pozemní referenční měřící sítě
  3. Výzkum energetických toků v krajině metodami matematickofyzikálních analýz multispektrálních a hyperspektrálních obrazových dat a analýz příznakových prostorů

Složení výzkumného týmu:

RNDr. Pavel Doubrava, vedoucí výzkumného týmu

Ing, Iva Batrlová

Mgr. Jiří Kvapil

Ing. Jana Seidlová

Stručná anotace výzkumného úkolu:

Výzkum bude probíhat v oblasti energetických toků v krajině metodami matematicko-fyzikálních analýz multispektrálních a hyperspektrálních obrazových dat a analýz příznakových prostorů. Primárně bude zaměřen na spektrální analýzy objektů a retenční kapacitu vody v krajině. Cílem výzkumného úkolu bude zhodnotit možnosti a přesnost, s jakou lze stanovit retenci krajiny pomocí metod dálkového průzkumu Země. A to konkrétně pomocí viditelného, blízkého infračerveného, termálního a mikrovlnného záření. K tomu budou využity aktuální satelitní systémy rodiny Landsat a Sentinel. Analýzy budou provedeny z hlediska jejich dopadu na retenci vody a s tím souvisejících schopností zmírnění negativních dopadů klimatických změn, jako je přehřívání krajiny, sucho, povodně či eroze. V neposlední řadě bude vytipován reprezentativní soubor stávajících opatření, které budou podrobeny posouzení dle vypracované metodiky (tato metodika bude součástí vývoje), včetně naplnění indikátoru Retenční kapacita krajiny. Tento výzkumný úkol svým zaměřením naplňuje několik dílčích cílů Koncepce výzkumu a vývoje MŽP na léta 2016 až 2025, nejvíce 3.2.2, 3.3.2 a 3.3.3.