Integrované hodnocení životního prostředí

Oblast výzkumu: Indikátory životního prostředí a zranitelnosti

Dílčí cíle výzkumného úkolu:

  1. Vytvoření klíčové sady indikátorů v návaznosti na SPŽP ČR a indikátory zranitelnosti ČR ve vztahu ke změně klimatu
  2. Mapování trendů a výhledů v oblasti životního prostředí.

Složení výzkumného týmu:

Mgr. Edita Koblížková, vedoucí výzkumného úkolu

RNDr. Petra Grešlová, Ph.D.

Mgr. Jan Mertl

Mgr. Jiří Přech

Stručná anotace výzkumného úkolu:

V současné době existuje mnoho indikátorových sad. Každý strategický dokument obsahuje svou vlastní sadu indikátorů pro hodnocení implementace jednotlivých strategických či specifických cílů. Problémem mnohých navržených indikátorů je však nerespektovaní požadavků na jejich vznik (zejména jejich měřitelnost, srovnatelnost, reprezentativnost). Aktuálně je však, kromě jasného definování dílčích indikátorů, kladen důraz na využitelnost nadefinovaných indikátorů. Předložené informace, vyhodnocené na základě vhodně navržené metodiky a matematické konstrukce a podložených vědeckých poznatků, by měly lépe podporovat koordinaci, implementaci a účinnost politik, které přispějí ke strategickému řízení. K tomuto hlavnímu cíli je možné dojít pouze na základě tzv. integrovaného hodnocení životního prostředí, kdy jsou brány v potaz jak faktory utvářející životní prostředí, včetně probíhajících změn, tak koncept udržitelného rozvoje a jednotlivé megatrendy, především otázka změny klimatu. Z výše uvedeného důvodu bude výzkumný úkol v roce 2020 rozdělen na 2 dílčí cíle zaměřené na tzv. fakticky podložené politiky (tzv. evidence–based policy):

  1. Úpravu indikátorové sady životního prostředí, která bude obsahovat nejen oblast složek a zátěží životního prostředí v klasickém pojetí, ale i prvky udržitelného rozvoje, a dále změny, projevy a dopady změny klimatu;
  2. Mapování trendů a výhledů životního prostředí rozšiřující vědomostní základnu umožňující lepší chápání výzev, které před současnou společností stojí.

V roce 2020 bude pozornost věnována zejména dílčímu cíli 1, dílčí cíl 2 bude postupně rozpracováván tak, jak se bude zvětšovat vědomostní základna výzkumného týmu. V rámci dílčího cíle 1 dojde k úpravě jednotlivých konkrétních indikátorových sad (ze stávající sady zranitelnosti, životního prostředí či státní politiky životního prostředí) do dílčích tematických souborů. V rámci dílčího cíle 2 budou prohloubeny informace pro identifikaci vznikajících problémů, realizaci možných scénářů a analýzy jejich řešení. Pro řešení obou dílčích cílů budou navíc využívány i výsledky ostatních výzkumných úkolů CENIA, především výzkumného úkolu č. 5 Využití dat krajinného pokryvu na národní úrovni. Tento výzkumný úkol svým zaměřením naplňuje v podstatě všechny podoblasti Koncepce výzkumu a vývoje MŽP na léta 2016 až 2025, nejvíce 2.1, 3.1 a 5.2.