Hodnocení životního prostředí se zaměřením na bezpečné nakládání s odpady

Celý název výzkumného úkolu: Hodnocení životního prostředí se zaměřením na bezpečné nakládání s odpady v podmínkách oběhového hospodářství ČR, včetně využití distančních metod sledování zemského povrchu.

Oblast výzkumu: Indikátory životního prostředí a zranitelnosti

Dílčí cíle výzkumného úkolu:

  1. Požáry skládek odpadů
  2. Následná péče o skládky
  3. Prognóza produkce odpadů
  4. Monitorování ukládání odpadů na zemském povrchu distančními metodami
  5. Využití systému evidence kontaminovaných míst (SEKM) a metod DPZ pro monitorování ukládání odpadů a přesunů zemních/horninových hmot na území ČR (s výjimkou těžební činnosti)

Složení výzkumného týmu:

Ing. Jiří Valta, vedoucí výzkumného úkolu

Ing. Markéta Sequensová

Bc. Jakub Skála

RNDr. Zdeněk Suchánek

Stručná anotace výzkumného úkolu:

Řešení výzkumného úkolu „Hodnocení životního prostředí se zaměřením na bezpečné nakládání s odpady v podmínkách oběhového hospodářství ČR, včetně využití distančních metod sledování zemského povrchu“, se bude zaměřovat zejména na problematiku skládek odpadů. Historicky bylo skládkování nejvýznamnějším způsobem odstraňování odpadů a dosud je v České republice provozováno 178 skládek odpadů. Přesto, že se podíl odstraňování odpadů skládkováním stále snižuje (v roce 2018 tvořil 9% oproti 15% v roce 2009 z celkového nakládání všech odpadů), skládky odpadů budou nadále provozovány a provoz některých bude postupně ukončován. Řada dalších bude i nadále existovat i přes legislativní omezení aktuálně navrhované k roku 2030. Výzkum bezpečného nakládání s odpady bude zaměřen na 2 fáze provozu skládek odpadů. 1. fázi, při které dochází k běžnému provozu – skládkování odpadů. Během této fáze často dochází k zahoření ukládaných nebo uložených odpadů. Výzkum v oblasti bezpečného nakládání s odpady, a především problematiky skládkování odpadů bude navazovat na výsledky z roku 2019 a bude přesahovat do řešení výzkumného projektu Rozvoj metodik pro reporting emisí a propadů skleníkových plynů a jejich projekcí, včetně projekcí emisí tradičních polutantů (MEMORESP), kde budou získané poznatky doplněny o problematiku emisí skleníkových plynů při otevřeném spalování odpadů. Výsledkem tohoto výzkumu v roce 2020 bude vytvoření metodiky pro stanovení emisí skleníkových plynů z otevřeného spalování odpadů. 2. fází provozu skládek, na kterou bude v roce 2020 zaměřen výzkum, je následná péče po uzavření a rekultivaci skládky. Tato oblast je s ohledem na dosud velmi nízký počet uzavřených skládek, tedy skládek odpadů ve fázi následné péče vybudovaných dle technických standardů po roce 2001, zatím velmi málo prozkoumána. Cílem výzkumu bude komplexní a dlouhodobé sledování projevů těles uzavřených skládek a jejich vlivu na okolní prostředí. V roce 2020 proběhne na vybraných skládkách výběr a pilotní testování metod, kterými bude dlouhodobé sledování uzavřených skládek prováděno. Během roku 2020 bude na základě získaných dat vytvořen ve spolupráci s oslovovanými partnery projektový záměr popisující komplexní sadu indikátorů, které by měly být sledovány, včetně dalších konkrétních aspektů,jež by bylo vhodné studovat (vývoj krajinného pokryvu na skládkách odpadů a ovlivňování vegetace, přítomnost dosud netestovaných mikroorganismů, jejich rozšíření na skládkách a v jejich blízkosti a potenciální význam skládek pro jejich přenosy). Samostatným tématem bude problematika sledování ukládání odpadů na zemském povrchu (zejména v oblasti nelegálního nakládání s odpady). Pro tuto úlohu je třeba připravit vhodné postupy a nástroje, především v podobě adaptace a doplnění nástrojů a metod DPZ, úspěšně použitých v obdobném projektu Národní inventarizace kontaminovaných míst (NIKM). K tomu se váže dílčí cíl č. 4. Projektem NIKM se nyní naplňuje informační systém SEKM (Systém evidence kontaminovaných míst). Tisíce kontaminovaných lokalit zanesených v SEKM jsou zároveň místy nakládání s odpady. Jednotlivé záznamy obsahují i informace o nakládání s odpady. Tyto informace je třeba v systému identifikovat, „vytěžit“ a využít jako významný zdroj pro účel monitorování nakládání s odpady, resp. monitorování nelegálního nakládání s odpady. K tomu se váže dílčí cíl č. 5. Tento výzkumný úkol svým zaměřením naplňuje několik dílčích cílů Koncepce výzkumu a vývoje MŽP na léta 2016 až 2025, zejména podoblast 4.4.