Aktuální výzkumné úkoly

Integrované hodnocení životního prostředí

Hodnocení životního prostředí se zaměřením na bezpečné nakládání s odpady

Sledování energetických toků v krajině metodami dálkového průzkumu

Výběr a efektivní využívání zdrojů surovin a energií

Využití dat krajinného pokryvu na národní úrovni