Soutěž Envirotazníky

Envirotazníky je XV. ročník slovenské a zároveň I. ročník československé vědomostní soutěže pro žáky II. stupně základních škol, věnované problematice životního prostředí. Cílem soutěže je zvýšit zájem žáků základních škol o přírodovědné předměty a o problematiku životního prostředí ještě před jejich rozhodováním o budoucím studiu na středních školách. Současně má přispět ke zvýšení environmentálního vědomí, povědomí o udržitelném rozvoji a angažovanosti žáků v otázkách životního prostředí, ať už doma, ve škole nebo v regionu, ve kterém žijí.

Organizátoři: Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) a CENIA, česká informační agentura životního prostředí

  

Odborní garanti: Štátna ochrana prírody SR a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

       

Termín soutěže:  SOUTĚŽ BUDE SPUŠTĚNA PO OBNOVENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY. VE STEJNÉM TERMÍNU BUDE SPUŠTĚN ROVNĚŽ SOUTĚŽNÍ PORTÁL A REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ.

Okruhy soutěžních otázek:

 • Ochrana přírody na Slovensku
 • Ochrana přírody v Česku

 

JAK SE ZAPOJIT DO SOUTĚŽE?

Přihlášení žáka do soutěže je možné pouze prostřednictvím koordinátora (pedagoga příslušné základní školy). Koordinátorem soutěže se může stát pouze jeden pedagog z dané školy, který provede registraci školy prostřednictvím registračního formuláře. Žák nemůže být koordinátorem soutěže! Koordinátor odpovídá za správnost vložených údajů týkajících se školy, svých osobních údajů a údajů o jednotlivých žácích. Úkolem koordinátora je přidávání (registrace) žáků na portál, sledování průběhu řešení soutěže jednotlivými žáky na portálu a koordinace žáků z časového hlediska soutěže.

Registrace školy a koordinátora

Registrační formulář, který vyplní koordinátor, se skládá ze dvou částí:

 • údaje o škole
 • údaje o koordinátorovi

V části formuláře “Údaje o koordinátorovi” uvede vybraný koordinátor své skutečné jméno, příjmení, případně titul a zvolí své přihlašovací jméno (login) a heslo (password), pod kterým se bude na portálu přihlašovat. Doporučujeme zvolit přihlašovací jméno v délce cca 6–15 znaků a nepoužívat mezery, háčky, čárky apod. (vyhnete se tak případným problémům při přihlašování). Heslo musí obsahovat alespoň 5 znaků a jedno číslo.

Po úspěšné registraci (koordinátora i školy) se koordinátor přihlásí pomocí přihlašovacích údajů na portál. Následně může v sekci “Řešitelé” přidávat (přes funkci PŘIDAT) své žáky, kteří se chtějí zapojit do soutěže.

Registrace nového žáka (řešitele):

Registrační formulář žáka se skládá ze dvou částí:

 • osobní informace
 • přihlašovací údaje

Instrukce k registraci žáka:

 • soutěže se mohou zúčastnit pouze žáci II. stupně základních škol (počet žáků není omezen),
 • koordinátor vyplňuje osobní údaje o žácích a také jim přiřazuje přihlašovací údaje (jméno a heslo),
 • důležité je pečlivé uchování přihlašovacích údajů žáků, protože po jejich uložení již není možná jejich změna.

Přihlášení žáka:

Žák se do systému přihlašuje prostřednictvím přihlašovacích údajů, které mu přiřadil jeho učitel/koordinátor. Po úspěšném přihlášení se mu v menu stránky objeví sekce OTÁZKY, ve které řeší odpovědi na otázky soutěže.

 

BLÍŽE O SOUTĚŽI

Pravidla řešení:

 • Koordinace řešení otázek je na žákovi. Žák může začít s řešením otázek v jakékoli ze 2 oblastí.
 • Není nutné během jednoho přihlášení vyřešit všechny otázky soutěže (tj. není nutné na jedno přihlášení odpovědět na všech 40 otázek).
 • Odpovědi se automaticky ukládají, mohou se během řešení měnit.
 • Odpovědi se však nemohou měnit po odeslání celého listu s odpověďmi.
 • Každý žák může vyplnit a odeslat pouze jeden list s odpověďmi.

List s odpověďmi je automaticky zaslán Slovenské agentúre životného prostredia, pokud jsou splněny následující podmínky:

 • všechny soutěžní otázky jsou zodpovězeny,
 • v rámečku s názvem POUŽITÉ ZDROJE (zobrazí se po zodpovězení všech 40 otázek v menu OTÁZKY) jsou uvedeny zdroje, ze kterých žák čerpal informace,
 • je zaškrtnuto prohlášení a list je odeslán.

Vzhledem k automatickému elektronickému zasílání listů s odpověďmi není třeba duplicitní zasílání na poštovní adresu SAŽP.
Akceptovány budou pouze ty listy s odpověďmi, které budou odeslány ve stanovené lhůtě, tzn. měsíc po spuštění do půlnoci.

Systém bodování:

 • Každá otázka má pouze jednu správnou odpověď.
 • 1 správná odpověď = 1 bod
 • Maximální počet bodů: 40 bodů

O celkovém umístění žáka rozhoduje součet všech bodů a čas zaslání formuláře.

Listy s odpověďmi, vyznačující se známkami kolektivní práce, nebudou akceptovány (jedním z úkolů soutěže je naučit žáky samostatné práci s různými zdroji informací, nikoli společné vyplňování odpovědí během vyučování).