MEHOSTRADO

Nové metody pro hodnocení plnění strategických dokumentů MŽP (MEHOSTRADO)

         

Cílem projektu MEHOSTRADO je zkvalitnit způsoby a formy evaluace strategických dokumentů MŽP a tím přispět k efektivnější a účinnější realizaci jejich cílů a opatření. Doporučené postupy budou ověřeny evaluací Státní politiky životního prostředí ČR 2012–2020 (SPŽP) a Národního akčního plánu adaptace na změnu klimatu (NAP AZK).

Dále jsou identifikována a doporučena další možná témata, tzv. bílá místa, a efektivní přístupy a způsoby řešení ochrany životního prostředí, které nejsou v SPŽP dosud obsaženy.

Kontakt:
Tereza Kochová, tereza.kochova@cenia.cz