ATTRACTIVE DANUBE

Improving Capacities for Enhancing Territorial Attractiveness of the Danube Region (ATTRACTIVE DANUBE; 2017-2019)

 

 

Hlavním cílem projektu, financovaného z fondů Evropské unie (ERDF a IPA), bylo posílení řízení regionů na všech úrovních veřejné správy, včetně té nadnárodní, a odborných kapacit v oblasti plánování územního rozvoje. Každé území má svůj specifický potenciál, který mu může pomoci obstát v konkurenčním prostředí ostatních regionů. Správně nastavená politika a tzv. dobré vládnutí umožňuje vytvořit podmínky pro maximální využití tohoto potenciálu pro další rozvoj regionu a tím i zvýšení atraktivity území pro jeho obyvatele, návštěvníky a podnikatele. Projekt usiloval vytvořit z podunajského makroregionu atraktivní místo pro život prostřednictvím řešení následujících oblastí:

  • Rozvoj

Záměrem bylo pozitivně ovlivňovat územní rozvoj, podnikání a cestovní ruch v regionech posilováním odborných kapacit a zapojováním zainteresovaných subjektů.

  • Správa

Cílem bylo zlepšit řízení regionů na všech úrovních veřejné správy, včetně nadnárodní, důsledným uplatňováním rozhodování založeného na důkazech a vytvořením nezbytné informační platformy pro podporu rozhodovacích procesů.

  • Atraktivita

V kontextu projektu byla míra atraktivity území určována pomocí potenciálu rozvoje území a indikátorů, které sledují stav a vývoj životního prostředí, hospodářství, veřejnou správu a sociální problémy.

  • Plánování za účasti veřejnosti

V rámci projektu byl kladen důraz na uplatňování principů komunitního plánování a mezioborového přístupu v územním rozvoji na všech úrovních řízení, a to zapojením veřejného, občanského, akademického i podnikatelského sektoru. V 11 partnerských zemích byl proces participativního plánování podpořen vybudováním národních a jedné nadnárodní platformy pro monitorování atraktivity území.

Znalosti a nástroje byly využity v procesu posilování odborných kapacit formou uceleného programu určeného zástupcům veřejné správy a dalších institucí, podílejících se na řízení a plánování rozvoje regionů v 11 zemích. Proces vyvrcholil sérií aktivit k posílení politické integrace formou nadnárodních workshopů, politických doporučení a podepsání Memoranda porozumění.

Na realizaci projektu spolupracovalo 19 partnerů: 12 přímo financovaných projektových partnerů a 7 přidružených strategických partnerů. Projekt byl koordinován Geodetic Institute of Slovenia (Slovinsko), dalšími přímo financovanými partnery byli URBASOFIA, Town and regional planning company (Rumunsko), Bulgaria Economic Forum (Bulharsko), Institute for Spatial Planning of the Koprivnica-Križevci County (Chorvatsko), Lechner Non-profit Ltd. (Maďarsko), First Hungarian Responsible Innovation Association (Maďarsko), aiforia GmbH (Německo), Technická Univerzita v Košiciach (Slovensko), Federal Ministry of Physical Planning (Bosna a Hercegovina), Institute for Strategic Studies and Prognoses (Černá Hora), Institute of Architecture and Urban & Spatial Planning of Serbia (Srbsko) a CENIA, česká informační agentura životního prostředí.

Přidruženými strategickými partnery byli město Durdevac (Chorvatsko), Ervet – Emilia-Romagna economic valorization of territory (Itálie), Statistical Office of the Republic of Slovenia (Slovinsko), Ministry of Infrastructure (Slovinsko), Ministry of the Environment and Spatial Planning (Slovinsko), EU Strategy for the Danube Region Priority Area 10 Institutional Capacity and Cooperation (Rakousko), Košický samosprávny kraj (Slovensko).

CENIA byla zodpovědná za komunikaci celého projektu, kromě toho se podílela na všech dalších aktivitách projektu přípravou národní platformy pro monitorování atraktivity území, naplňováním indikátorů nadnárodní platformy pro monitorování atraktivity území za ČR, spoluprací na vytvoření Atlasu atraktivity regionů, organizací série workshopů se stakeholdery při budování národní platformy a organizací seminářů pro zástupce státní a veřejné správy, podílejících se na rozhodování v regionech k využívání výstupů projektů v praxi.

Kontakt:
Jana Bašistová, jana.basistova@cenia.cz