ATEZ

Analýza teplotních změn povrchu po provedených ekologických opatřeních (ATEZ, 2020 – 2021)

Zdroj financování: Program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2020

Termín projektu: 2020 – 2021

Hlavním cílem projektu je zjištění vlivu ekologických opatření na klimatickou adaptaci dotčených lokalit pomocí dat dálkového průzkumu Země. Je zkoumán především vliv provedených opatření na změny povrchové teploty daných lokalit jak lokálně, tak ve vztahu k vnějšímu okolí.

Účelem projektu je prověřit efektivitu či nedostatky provedených ekologických opatření na území hl. m. Prahy a seznámit veřejnost s důležitostí těchto opatření. Dále vytvořit mapy a podklady pro Magistrát hl. m. Prahy k hodnocení efektivnosti jednotlivých opatření a podpořit tvorbu nových.

Projekt využívá dat dálkového průzkumu Země. Tímto způsobem lze získat spojité hodnoty povrchových teplot a jejich změn v čase na definovaném území. Pro zpracování projektu budou použita jak termální, tak optická družicová data z doby před aplikací ekologického opatření a po následné změně. Projekt slouží ke zhodnocení účinnosti provedených ekologických opatření, která po správném provedení mohou mít pozitivní vliv na klimatickou adaptaci krajiny a mohou tak předcházet negativním změnám způsobených změnou klimatu.

Projekt je realizován na území hlavního města Prahy na místech, kde byla provedena ekologická opatření. Změny povrchových teplot budou hodnoceny jak lokálně, tak ve vztahu ke svému okolí (nižší/vyšší).

Výstupy projektu budou přínosem zejména pro Magistrát hl. m. Prahy, budou sloužit také jako podklad pro informování veřejnosti v rámci osvěty o důležitosti ekologických opatření.

Kontakt:
Jana Seidlová, jana.seidlova@cenia.cz