Ivan Holoubek

Prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.

emeritní profesor, RECETOX/Czech Globe

Emeritní profesor Masarykovy univerzity, profesor environmentální chemie, založil a 23 let vedl Centrum pro výzkum chemických látek v prostředí (RECETOX), Přírodovědecké fakulty MU. Zabývá se dlouhodobě problematikou chemického znečištění prostředí se zaměřením na persistentní organické polutanty, jejich zdroje, osud chemických látek v prostředí, hodnocením humánních a ekologických rizik, monitoringem chemických látek v prostředí, technologiemi pro redukci vstupů chemických látek do prostředí, remediacemi a problematikou chemicky kontaminovaných míst. Od roku 1991 se podílel a podílí jako zástupce ČR na přípravě a implementaci mezinárodních smluv týkajících se chemických látek, především Stockholmské úmluvě o persistentních organických polutantech, její přípravě a implementaci ve více než 20 zemích včetně ČR a v poslední době především v Turecku a Ukrajině. Působil/působí v řadě expertních skupin Stockholmské úmluvy. Působí také v Centru pro výzkum globální změny (CzechGlob).