Tomáš Cajthaml

Prof. Tomáš Cajthaml je zástupce ředitele Ústavu pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a působí na Mikrobiologickém ústavu AV ČR, v.v.i.

V roce 2002 získal doktorát z Krajinné a aplikované ekologie na Univerzitě Karlově, 2015 byl jmenován profesorem pro obor Environmentální vědy, Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a 2020 mu byl udělen titul doktor molekulárně biologických a lékařských věd, DSc., Akademie věd ČR. Od roku 2006 působí jako vedoucí Laboratoře environmentální biotechnologie, Mikrobiologický ústav AVČR a v letech 2014-2020 působil jako ředitel Ústavu pro životní prostředí, Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

Během posledních 20 let se zabýval výzkumem v oblasti znečištění životního prostředí. Zabýval se zejména detekcí a ekotoxicitou organických polutantů a vývojem dekontaminačních metod, a to zejména metod bioremediačních. Publikoval více než 200 prací v mezinárodních vědeckých časopisech. Působí rovněž v grantových agenturách a odborných vědeckých společnostech (Komise pro životní prostředí AVČR, Evropská biotechnologická federace, redakční rady časopisů a další).