Noc vědců v CENIA 2021

Česká informační agentura životního prostředí se v roce 2021 připojí k Noci vědců, která se v České republice koná od roku 2005 a je zastoupena českými univerzitami, vědeckými ústavy, hvězdárnami a dalšími institucemi. Akce v jeden večer zpřístupní stovky vědeckých budov, do kterých se běžný smrtelník nedostane a návštěvníkům představí vědu atraktivní a popularizační formou.

Letošní ročník sjednocuje téma Čas. Uskuteční se 24. září 2021 od 17 do 22 hodin.

CENIA v rámci programu představí souhrnnou přednášku na téma Čas jako vysvětlující proměnná environmentálních jevů, která bude sestávat z 5 dílčích přednášek na konkrétní témata:

 1. Úvod
  Miroslav Havránek
  17:00-17:10
 2. Roční cyklus dat o životním prostředí
  Edita Koblížková, Miroslav Kukuc, Kristýna Marvalová a Jan Mertl
  17:10-18:16
  Kvalitní, komplexní a dostupné informace v environmentální oblasti představují základní předpoklad pro ochranu a zkvalitňování životního prostředí. Během přednášky vás seznámíme s celým cyklem dat o životním prostředí v České republice (sběr dat, jejich zpracování, vyhodnocení trendů indikátorů, metody evaluace, možnosti vizualizace dat a způsoby publikování) a využitím těchto výsledků pro podporu tvorby a implementace politik a strategických dokumentů, a to včetně vývoje a nových inovací v této oblasti, na kterých se CENIA dlouhodobě podílí. V úvodu přednášky vám navíc představíme náš Envirometr, který prezentuje data o životním prostředí v časové perspektivě a na vybraných ukazatelích simuluje vývoj kontinuálního tlaku na životní prostředí a ekosystémové služby.
 3. Zpětný pohled na vývoj české krajiny v posledních desetiletích, aneb změny v krajině očima Koperníka
  Jana Bašistová , Nina Liberda, Luděk Hloušek, Kateřina Horáková a Vendula Dastychová
  18:16-18:33
  Krajina nás obklopuje na každém kroku. Poskytuje prostor pro život lidem i ostatním živočichům. V průběhu času na ní působí řada faktorů, pod jejichž vlivem se mění a vyvíjí. Změny v krajině sledujeme pomocí dat z programu Copernicus, která jsou získávána z družic na oběžné dráze a z měřících systémů na zemi, v moři a v ovzduší. V rámci přednášky představíme data služby programu Copernicus pro monitorování území a jejich možnosti pro sledování časoprostorových změn v krajině, produkty Corine Land Cover (v časových horizontech od roku 1990), High Resolution Layers (od roku 2012) a Urban Atlas (od roku 2006). Výzkumným pohledem nahlédneme, jaké změny probíhaly v krajině Česka a podrobněji v konkrétně vybraných územích, např. na Šumavě, v důlních oblastech v SZ Čechách či v Praze a jejím zázemí. Budou ukázány možnosti datových sad, kde je možné data stáhnout, jak si je jednoduše prohlédnout a jak s nimi pracovat v ArcGis.
 4. Představení nové aplikace Rastrová data, ukázka multitemporální analýzy
  Jana Seidlová a Iva Batrlová
  18:33-18:41
  Povrch České republiky prošel ve 2. polovině 20. století a na začátku 21. století bouřlivým vývojem. Kolektivizace zemědělství po 2. světové válce vedla k scelování do té doby drobných zemědělských pozemků do obrovských lánů. Došlo také k transformaci jejich využití, kdy se původní pastviny v podhorských oblastech změnily v obhospodařovanou půdu. Toky řek i potoků byly napřimovány a podmáčená půda byla odvodňována. Rostly aglomerace sídel i hustota dopravních sítí. Uvedené změny jsou dobře patrné z naší nově vyvinuté aplikace Rastrová data, která je určená pro analýzy obrazových dat. Obsahuje historickou ortofotomapu z 50. let 20. století, současnou ortofotomapu, mapy II. a III. vojenského mapování, topografickou mapu, družicovou mapu a zobrazuje i katastrální mapy s možností libovolných kombinací prolínání všech vrstev. V rámci přednášky vám aplikaci představíme a ukážeme vám, jak s její pomocí prostřednictvím tabletů nebo chytrých telefonů můžete sledovat změny v krajině Česka přímo v terénu při vašich toulkách přírodou.
 5. Proměna odpadních návyků české společnosti v posledních desetiletích
  Jiří Valta a Tereza Šimková
  18:41-19:10
  Spotřebitelské návyky a chování české společnosti se v posledních dekádách výrazně změnily. Od velmi omezeného nakupování a odkládání relativně snadno rozložitelných odpadů v blízkém okolí sídel se spotřebitelské návyky české společnosti posunuly k rychloobrátkové spotřebě. Přibylo také množství a druhy obalů, a především nových materiálů, které představují další zátěž pro životní prostředí a výzvu pro odpadové hospodářství. V průběhu posledních desetiletí se rovněž změnil přístup k ochraně životního prostředí, které dříve bylo chápáno pouze jako prostředek k uspokojování potřeb lidské společnosti, zatímco dnes klademe na jeho ochranu a kvalitu vysoké požadavky. V důsledku těchto změn se odpadové hospodářství, zejména po roce 1989, výrazně transformovalo, aby vyhovělo tlaku společnosti a novým požadavkům. V současné době dochází k další významné změně, kdy dosavadní lineární (spotřební) ekonomiku střídá ekonomika cirkulární s vizí minimální produkce odpadů a maximálního využití zdrojů. Jako významný zdroj jsou dnes vnímány právě také odpady. V rámci přednášky vás seznámíme se začínajícím výzkumem zmíněných trendů.
 6. Životní cyklus průmyslového podniku z pohledu poznatků získaných v projektu inventarizace kontaminovaných míst
  Zdeněk Suchánek
  19:10-19:47
  V rámci projektu Národní inventarizace kontaminovaných míst, 2. etapa se již několik let podílíme na co nejúplnějším podchycení a základním zhodnocení kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst na území celého našeho státu. Při řešení projektu jsme získali mnoho zkušeností a řadu poznatků o vývoji průmyslových podniků v České republice. Na příkladu několika industriálních areálů sledovaných v různých obdobích vzniku, existence a zániku historickými i aktuálními foto mapami a leteckými snímky budeme posluchačům demonstrovat typická období výroby vč. útlumu, destrukce, stavu brownfieldu a nové investice. Zaměříme se na příznaky vzniku a následků kontaminace horninového prostředí u několika typických průmyslových činností.

Program si můžete stáhnout na tomto odkazu.

Vzhledem k nejistým podmínkám a omezeným možnostem v souvislosti s pandemií Covidu-19 budou přednášky předtočeny a jako premiéru je můžete ve stanoveném čase shlédnout na našem youtube kanálu. Odkaz na přenos zveřejníme zde na webových stránkách a na našem facebookovém profilu v průběhu září.

V případě dotazů kontaktujte našeho tajemníka pro výzkumnou oblast Víta Cézu, vit.ceza@cenia.cz, nebo specialistku na komunikaci Helenu Benešovou, helena.benesova@cenia.cz.

Těšíme se na Vás.