Pozvánka na seminář Problematika mikropolutantů v čistírenských kalech

Srdečně Vás zveme na další seminář z cyklu odborných seminářů České informační agentury životního prostředí, který se uskuteční ve čtvrtek 12. května 2022 od 13:00 do 14:30 v sídle CENIA, Moskevská 1523/63, 101 00 Praha 10–Vršovice v zasedací místnosti č. 515. Seminář na téma Problematika mikropolutantů v čistírenských kalech přednese prof. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D., DSc., ředitel Ústavu pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

Anotace semináře:
Značná část čistírenských kalů je po úpravě v ČR využívána jako hnojivo v zemědělství. Nicméně kal z municipálních čistíren odpadních vod obsahuje řadu mikropolutantů, které nejsou legislativně sledovány. Cílem této prezentace je seznámit posluchače s poznatky o výskytu mikropolutantů z oblasti farmak a látek z produktů denní spotřeby, které se v kalech vyskytují a upozornit na možná rizika, která z tohoto faktu vyplývají. Konkrétně se jedná zejména o látky vykazující endokrinně disruptivní účinky a per- a polyfluorované uhlovodíky.

Česká informační agentura životního prostředí pořádá cyklus seminářů Spatium naturalis per humana vita jako součást odborných aktivit v rámci institucionální podpory vědy, výzkumu a inovací. Hlavní ambicí seminářů je představit výsledky výzkumných aktivit agentury v širších souvislostech a vytvořit komunikační platformu mezi výzkumnými týmy v rámci agentury i mimo ni.

Semináře jsou otevřeny i zájemcům z řad širší veřejnosti. Z důvodů kapacity zasedací místnosti a umožnění vstupu do budovy je nutné potvrdit účast na emailovou adresu vit.ceza@cenia.cz.

CENIA si vyhrazuje právo na změnu programu cyklu seminářů.