Projekt NIKM 2 je v poslední čtvrtině realizace

CENIA, česká informační agentura životního prostředí je řešitelem projektu Národní inventarizace kontaminovaných míst, 2. etapa. Jeho cílem je co nejúplnější podchycení a základní zhodnocení kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst na území celé České republiky. Výstupem inventarizace bude celostátní databáze kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst, v níž bude mít každé místo, resp. lokalita svůj záznam. Každý záznam v databázi bude obsahovat získané informace o dané lokalitě a její hodnocení z hlediska principiálního charakteru dalšího postupu a naléhavosti řešení podle toho, jaké riziko nebo potenciální riziko představuje lokalita pro lidské zdraví a životní prostředí v kontextu s konkrétními místními podmínkami.

Realizací projektu dojde ke zvýšení připravenosti na průzkum a sanace starých ekologických zátěží. Poznáním stavu znečištění životního prostředí prostřednictvím důkladného zmapování a inventarizování kontaminovaných míst v ČR inventarizační projekt přispěje ke zlepšení stavu životního prostředí, omezení rizik kontaminace ze starých ekologických zátěží vůči zdraví obyvatel a životnímu prostředí, k lepšímu územnímu plánování a celkově k udržitelnému rozvoji.

Postup řešení projektu a aktuální informace o jeho realizaci jsou k dispozici v přiložené tiskové zprávě.