Platforma Climate-ADAPT a nová strategie EU pro přizpůsobení se změně klimatu

Na začátku roku 2021 přijala Evropská komise novou strategii EU pro přizpůsobení se změně klimatu, ve které vytyčuje postup přípravy na nevyhnutelné dopady klimatických změn. Nově navržená strategie staví na strategii pro přizpůsobení se změně klimatu z roku 2013, ale jejím jádrem už nejsou snahy o porozumění celému problému ani plánování, nýbrž posun k vypracovávání konkrétních řešení a jejich realizace.

Do evropských opatření v oblasti klimatické adaptace by měly být zapojeny všechny části společnosti a všechny úrovně veřejné správy v EU i mimo ni. Cílem EU je dosáhnout společenské odolnosti vůči změně klimatu a rozšířit znalost o dopadech změny klimatu a možnostech přizpůsobení.

Adaptační opatření se musí zakládat na spolehlivých údajích a nástrojích pro posuzování rizik, jimiž mají disponovat všichni občané EU. Za tímto účelem se momentálně pracuje na zdokonalení a rozšíření evropské platformy pro poznatky o adaptaci Climate-ADAPT, kterou řídí a vyvíjí Evropská agentura pro životní prostředí. Tato platforma bude doplněna o specializované středisko European Climate and Health Observatory, které umožní lépe sledovat a analyzovat zdravotní dopady změny klimatu a předcházet jim. Cílem platformy je informovat uživatele o adaptační politice na úrovni EU a sloužit jako vstupní bod pro další zdroje informací o adaptaci v Evropě.