Výkaznictví dat o odpadech se začíná sjednocovat

Český statistický úřad (ČSÚ) zveřejnil statistiky o produkci odpadů, ve kterých došlo k významnému přiblížení s daty, která pro Ministerstvo životního prostředí (MŽP) zpracovává CENIA, česká informační agentura životního prostředí.

K problematice odpadových dat, která byla v ČR dosud vykazována dvojím způsobem, zasedá pracovní skupina CENIA, MŽP a ČSÚ a díky otevřenému a kooperativnímu přístupu všech stran dochází k postupnému sjednocování obou metod vykazování dat. Pro aktuálně reportovaná data využil ČSÚ výsledky z jednání pracovní skupiny a doporučení evropského statistického úřadu EUROSTAT. Podle směrnice o odpadech tak ČSÚ nově zahrnul do celkové produkce komunálního odpadu také odpad, který je svým charakterem podobný odpadu z domácností. Pro výpočet zároveň využil data ohlášená do Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností ISPOP, čímž se rozšířil soubor respondentů a snížila se administrativní zátěž podnikatelů, kteří odpadová data dosud vykazovali dvakrát.

Více informací nalezete v tiskové zprávě Českého statistického úřadu a Ministerstva životního prostředí.

Data o odpadech Ministerstva životního prostředí naleznete v Informačním systému odpadového hospodářství ISOH, který spravuje CENIA.