Pilotní Zpráva o naplňování Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj v ČR

Ministerstvo životního prostředí vydalo pilotní Zprávu o naplňování Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj v ČR. Zpráva informuje o pokroku, který Česká republika dosáhla při naplňování cílů SDGs, a naopak zmiňuje i oblasti, ve kterých ČR dosud vykazuje rezervy. Na přípravě zprávy se podílela rovněž CENIA, česká informační agentura životního prostředí.

Mezi oblasti, ve kterých ČR dosahuje kladného výsledku, patří bezpečnost a spravedlnost, dostupnost potravin a pitné vody, fungující infrastruktura a energetická soběstačnost. Stát rovněž kvalitně podporuje odstraňování strukturálních nerovností a snižování energetické náročnosti ekonomiky.

Naopak slabá místa v dosahování cílů, které ČR přijala spolu s dalšími státy OSN v roce 2015, představuje majetková nerovnost, která přispívá k neuspokojivým výsledkům v oblasti vzdělání, a dále zdravotnictví, v jehož rámci je stále kladen důraz na léčení projevů onemocnění namísto jejich předcházení a prevenci. Největší rezervy pak ČR vykazuje v případě rovnosti žen a mužů.

Naplňování Agendy 2030, resp. pokrok v oblasti udržitelného rozvoje je měřen pomocí mezinárodně srovnatelných indikátorů. Ty jsou ve zprávě obsaženy v indikátorové příloze, která prostřednictvím přehledných vizualizací názorně ilustruje trendy v jednotlivých sledovaných oblastech. CENIA v rámci indikátorové přílohy zpracovala vizualizaci indikátorů.

Více informací o Zprávě o naplňování Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj v ČR se dozvíte zde.