Co se děje s použitými rouškami a ochrannými prostředky?

Vzhledem k povinnosti nosit na veřejných místech ochranné roušky, dochází v současné době ke zvýšené produkci tohoto typu odpadu. Roušky společně s ostatními ochrannými pomůckami z domácnosti při správném nakládání mají skončit zabaleny v pytlích ve směsném odpadu. Směsné komunální odpady jsou v ČR předávány do 4 provozovaných zařízení na energetické využití odpadů (ZEVO), kde jsou bezpečně termicky zpracovány při současném energetickém využití (výrobě elektřiny a tepla). Případně jsou řízeně uloženy na jednu ze 134 provozovaných skládek v ČR, kde jsou bez další manipulace umístěny do skládkového tělesa a překryty materiálem k technickému zabezpečení skládky.

Samozřejmě se zvyšuje také produkce infekčních odpadů v nemocničních a zdravotnických zařízeních, která je automaticky zařazují do kategorie nebezpečný odpad ze zdravotnictví (podskupina 18 01 Katalogu odpadů – Odpady z porodnické péče, z diagnostiky, z léčení nebo prevence nemocí lidí) a jako s takovým se s ním nakládá. Je odvážen ve speciálním režimu stanoveným jak předpisy v oblasti odpadového hospodářství, tak také Evropskou dohodou o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) v typizovaných kontejnerech nebo vacích a je sledována a omezována doba uskladnění a doba předání do koncového zpracovatelského zařízení Každý takový jednotlivý převoz nebezpečného odpadu od původce až do zpracovatelského zařízení je evidován v elektronickém Sytému evidence přepravy nebezpečných odpadů (SEPNO).

V naprosté většině případů tyto zdravotnické odpady končí ve spalovnách odpadů, kde jsou bezpečně odstraněny při spalování v teplotách pohybujících se nad minimální hranicí 850 °C, resp. 1100 °C. Vzniklé spaliny jsou potom pomocí filtračních technologií čištěny. S popelem, škvárou a popílkem z čištění spalin je nakládáno ve speciálním režimu odpadů kategorie nebezpečný a jsou obvykle upravovány, např. fyzikálně-chemickými metodami stabilizace nebo solidifikace, a následně bezpečně uloženy do samostatně vytvořených kazet na skládkách nebezpečných odpadů.