Vyhodnocení zranitelnosti České republiky ve vztahu ke změně klimatu k roku 2017

V roce 2015 byla schválena Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (tzv. Adaptační strategie), následně v roce 2017 byl schválen její implementační dokument Národní akční plán adaptace na změnu klimatu. Oba strategické dokumenty mají platnost k roku 2020, kdy má být vládě předloženo jejich aktualizované znění. Jedním ze tří klíčových podkladů pro aktualizaci Adaptační strategie je také materiál Vyhodnocení zranitelnosti České republiky ve vztahu ke změně klimatu k roku 2017 , který zpracovala CENIA.

Na základě souhrnného vyhodnocení indikátorové sady zranitelnosti pro rok 2017 byla prokázána vysoká míra zranitelnosti jednotlivých složek národního hospodářství a obyvatelstva vůči projevům změny klimatu. Nejvíce je zasaženo obyvatelstvo a sektory lesnictví a zemědělství. Mezi projevy změny klimatu, které představují pro Českou republiku největší riziko, patří zvyšující se a extrémní teploty a dlouhodobé sucho na straně jedné a povodně na straně druhé.

Více se dozvíte ze souhrnné zprávy a z vyhodnocení jendotlivých indikátorů, které je dostupné zde.