Statistická ročenka životního prostředí České republiky 2018

CENIA zpracovala pro MŽP v pořadí již dvacátou devátou publikaci Statistická ročenka životního prostředí České republiky. Tato periodická publikace vychází v souladu se zákonem č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů a se směrnicí Rady EK č. 2003/4/ES ze dne 28. ledna 2003, o přístupu k informacím o životním prostředí. Ročenka podává ucelený pohled na stav životního prostředí v ČR – čtenář v ní nalezne konkrétní data o základních příčinách změn stavu a vývoje životního prostředí a faktorech ovlivňujících tento stav a vývoj, data o stavu složek životního prostředí, některých důsledcích změn a o nástrojích, kterými lze řídit a ovlivňovat politiku tvorby a ochrany životního prostředí.

Stejně jako v minulých ročnících byla v rámci aktuální Ročenky upřesněna, doplněna či nově zařazena vybraná data a informace, a to například v kapitole 3.3.3 Užívání vody, nakládání s vodami, zdroje znečištění (upřesnění kategorií v rámci vypouštění odpadních vod do vod povrchových) či v kapitole 5.3.2 Ekologická výchova a vzdělávání (EVVO) (nová struktura tabulek v rámci činnosti EVVO, upřesnění kategorií a úprava tabulek v oblasti podpory EVVO).

Ročenka tvoří společně se Zprávou o životním prostředí České republiky 2018 celek, kdy Ročenka obsahuje pouze data, Zpráva na základě těchto dat provádí analýzu stavu a vývoje životního prostředí a jeho zátěží.