Oddělení zpracování a správy dat

Jednou z činností, kterou se CENIA, česká informační agentura životního prostředí zabývá, je zpracování a správa dat z oblasti životního prostředí. Data jsou ukládána především v databázi Informačního systému statistiky a reportingu (ISSaR) a dále jsou vizualizována tak, aby dávala přehled o stavu a vývoji jednotlivých složek životního prostředí a jejich zátěží v ČR i v jednotlivých krajích a případně okresech. Vhodná vizualizace a tematické propojení dat usnadňuje orientaci v pozorovaných trendech vypovídajících o životním prostředí v příslušné oblasti.

Oddělení se zabývá dvěma základními, navzájem souvisejícími činnostmi. Jedná se o

  • analýzu struktury dat a vytváření informační infrastruktury pro co nejefektivnější uložení, využívání a zejména zveřejňování statistických dat o životním prostředí. Oddělení shromažďuje a zpracovává data od různých poskytovatelů, především z resortu životního prostředí, a dává je do souvislostí napříč tématy,
  • analýzu a vizualizaci dat o životním prostředí a jejich přípravu pro odbornou i laickou veřejnost prostřednictvím Informačního systému statistiky a reportingu ISSaR.

Aktuální prioritou oddělení je i nadále údržba a provoz databáze ISSaR a nově také spolupráce na vývoji nového řídícího systému datových zdrojů a informačních výstupů resortu životního prostředí, který by měl v budoucnu zastřešit kromě tabelárních dat i data prostorová z oblasti geoinformatiky. V následujících letech se oddělení bude rovněž zabývat vytvořením datového katalogu pro účely resortní environmentální datové základny.

Rozhovor s vedoucí oddělení, Alžbětou Kodetovou-Demeterovou, najdete zde.