Vydali jsme publikaci Čtvrtstoletí životního prostředí samostatné České republiky

Od doby vzniku samostatné České republiky 1. ledna 1993 došlo k zásadním změnám jednotlivých složek životního prostředí, a taktéž ke změnám v hospodářských sektorech, které tyto složky ovlivňují. Současně se změnil i postoj české společnosti k ochraně životního prostředí a k udržitelnému způsobu života.

Snahou publikace, kterou CENIA, česká informační agentura životního prostředí předkládá, je podat obraz těchto změn v posledních 25 letech až do roku 2017, kdy se zvyšuje zájem o problematiku změny klimatu. Potvrzením tohoto jevu je i fakt, že se ČR v roce 2017 stala smluvní stranou Pařížské dohody, jejímž cílem je globálně snižovat emise skleníkových plynů a zpomalovat nárůst průměrné teploty. V publikaci je graficky atraktivní formou prezentováno 11 dílčích oblastí, v jejichž rámci je patrné, kde se naše prostředí zlepšuje, kde vývoj stagnuje a kde se situace zhoršuje.

Publikace se nesnaží vývoj těchto oblastí hodnotit, ale v kontextu je datově popsat. Čtenář si tak může udělat svou vlastní představu o tom, jak je celý systém životního prostředí komplexní a jak je vzájemně propojen s jednotlivými lidskými činnostmi. Velmi důležitou roli hraje také efektivní vynakládání finančních prostředků, které jsou do ochrany a zlepšování životního prostředí investovány. To vše ovlivňuje kvalitu životního prostředí, která určuje kvalitu lidského života.

Publikaci a další materiály si můžete stáhnout zde.